Powołujemy do życia unikalny projekt na polskim rynku Beauty - Strefa Bezpiecznego Piękna

Celem projektu jest stworzenie Ogólnopolskiej Platformy Strefa Bezpiecznego Piękna, na której będą promowane gabinety z sektora usług pozamedycznych wykonujące zabiegi upiększające w studiach tatuażu, salonach kosmetycznych i fryzjerskich, w których bezpiecznie i zdrowo wykonuje się usługi z szeroko pojetej branży kosmetycznej. 

Ryzyko zakażenia podczas zabiegów w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu dotyczy zarówno klientów, jak i  pracowników .

Klienci, u których w wyniku zaniedbań higieniczno-sanitarnych personelu dojdzie do zakażenia mają prawo dochodzić odszkodowania na drodze postępowania cywilnego.

Dlatego szkolenie będzie poświęcone zasadom zapewniającym bezpieczeństwo biologiczne klientów i personelu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych wytycznych, dotyczących procedur higieny rąk, dekontaminacji obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację, postępowania z odpadami oraz postępowania poekspozycyjnego.

Warto pokazać klientom, że w Waszym gabinecie jest czysto i jest to potwierdzone Certyfikatem.


Pierwszym etapem przyłączenia gabinetu do sieci jest ukończone szkolenie wraz ze zdanym egzaminem potwierdzającym przyswojenie wiedzy omawianej podczas szkolenia.

Konferencja Szkoleniowa organizowana jest pod Patronatem Honorowym

POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PANA TOMASZA AUGUSTYNIAKA

Gdynia
Regulamin Konferencji
Regulamin rejestracji uczestników na Konferencję szkoleniową „STREFA BEZPIECZNEGO PIĘKNA”, która odbędzie się 30 września 2019 roku organizowaną przez MCC Consulting Sp. z o.o..

 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. Konferencja szkoleniowa STREFA BEZPIECZNEGO PIĘKNA, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniu 30 września 2019 roku w Gdyni,
1.2. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką konferencji.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniu trwania Konferencji.
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora lub za pośrednictwem operatora płatności on-line. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowego serwisu konferencyjnego.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 31 lipca 2019 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 sierpnia 2019 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 20 września 2019 roku,
Organizator zwróci Uczestnikowi 15% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział
d) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 20 września 2019 roku,
Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji. 4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do zmiany opłaty na wyższą w przypadku zmian opłat według podanych terminów; lub do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
 
Opłaty za udział w Konferencji Szkoleniowej STRFEA BEZPIECZNEGO PIĘKNA

Płatność do 15 sierpnia 2019 r. - 500 zł + VAT 
Płatność do 31 sierpnia 2019 r. - 550 zł + VAT
Płatność do 20 września 2019 r. - 620 zł + VAT
Płatność na miejscu w miarę dostepności miejsc - 800 zł 

Opłatę należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

I Konferencja Szkoleniowa STREFA BEZPIECZNEGO PIĘKNA odbywać się będzie dnia 30 września 2019 roku w sali konferencyjnej Holelu Nadmorskiego w Gdyni ul. Ejsmonda 2.

Opłata obejmuje:
- udział w Konferencji
- materiały konferencyjno - szkoleniowe
- poczęstunek w trakcie przerw kawowych
- lunch
- egzamin
- certyfikaty

 
Kontakt dla firm

Natalia Dębska 
tel: 507 273 627
marketing@mcc.org.pl
+48 46 856 30 13 Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.