Regulamin

REGULAMIN

I Informacje ogólne

1. Za pobieranie opłat związanych z uczestnictwem w płatnych konferencjach odpowiedzialna jest firma MCC CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 14/27, 96-300 Żyrardów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311397, NIP: 838-181-15-95, wysokość kapitału zakładowego: 50 000, 00 PLN .

II Słowniczek
Konferencja – wydarzenie organizowane przez MCC Consulting Sp. z o.o. w zakresie administracyjno-logistycznym;
Komitet Organizacyjny – zespół osób fizycznych odpowiedzialny za organizację i realizację konferencji powołany przez organizatorów merytorycznych wymienionych na stronie internetowej www.mcc.org.pl;
Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji uczestnictwa w konferencji i uiściła opłatę rejestracyjną;
Opłata konferencyjna– opłata z tytułu uczestnictwa w konferencji zgodna z cennikiem poszczególnych konferencji;
Przelew – płatność wykonana przez uczestnika z jego rachunku bankowego za pośrednictwem banku, poczty lub konta internetowego;
Przelew elektroniczny  - płatność wykonana przez klienta za pomocą systemu płatności on-line.

III Przyjmowanie opłat konferencyjnych
1. Uczestnicy dokonują opłat konferencyjnych zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.mcc.org.pl w zakładce „Aktualne konferencje” po uprzednim poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na ww. stronie;
2. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków tego regulaminu oraz stanowi zawarcie umowy sprzedaży usług z MCC Consulting Sp. z o.o.
3. W przypadku odwołania konferencji MCC Consulting Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni (trzydziestu dni), licząc od daty płatności. W takim przypadku MCC Consulting Sp. z o.o.zwróci Uczestnikowi wpłacone środki w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od realizacji umowy.
4. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT. MCC Consulting Sp. z o.o.jest płatnikiem VAT dlatego są wystawiane faktury VAT.
8. Uczestnik otrzyma identyfikator uprawniający do wejścia na salę obrad oraz materiały konferencyjne jedynie w przypadku dokonania opłaty konferencyjnej w kwocie zgodnej z zadeklarowanym zawodem i w odpowiednim terminie, określonymi w cenniku.

IV Zmiany danych rejestracyjnych
1. Uczestnik ma prawo zmiany swoich danych oraz anulowania rejestracji uczestnictwa w konferencji do dnia określonego w opisie konkretnej konferencji.
2. Anulowanie rejestracji i zmiana danych możliwe są poprzez naniesienie ich w formularzu rejestracyjnym przypisanym do poszczególnych konferencji.
3. Dyspozycje dotyczące danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zwrotu środków będą zrealizowane pod warunkiem wysłania ich z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym.

V Formy płatności
1. Do wyboru Uczestnika pozostają następujące formy płatności:
1.1. Płatność przelewem na konto bankowe MCC Consulting Sp. z o.o. .
1.2. Przelew elektroniczny lub płatność karta kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl.
1.3. Wpłata gotówkowa podczas rejestracji w czasie trwania konferencji.

VI Odstąpienie od umowy
1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot opłaty konferencyjnej w terminie określonym w formularzu rejestracyjnym poszczególnych konferencji.
2. Ocena wygłaszanych w czasie konferencji wykładów i referatów oraz ocena dodatkowych świadczeń dostępnych w czasie trwania konferencji nie mogą stanowić podstawy żądania zwrotu opłaty konferencyjnej.

VII Ochrona danych osobowych
1. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MCC Consulting Sp. z o.o. organizatora konferencji oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i informacyjno-marketingowo-handlowych. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji i ponosi za nie odpowiedzialność. Podawane dane są niezbędne do realizacji umowy.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane są zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich.

VIII Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2011 roku.
5. MCC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od daty publikacji na stronie www.mcc.org.pl